Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TTT&TT điện tử giai đoạn 2016-2020

Thứ sáu, 08/04/2016 16:33

Ngày 5/4/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Quyết định số 509/QĐ-BTTTT phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TTT&TT điện tử giai đoạn 2016-2020.

2016048-n6.jpg

Đến hết năm 2016, phấn đấu 100% dịch vụ công quan trọng, lượng hồ sơ xử lý hàng năm lớn được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ
 
Kế hoạch được xây dựng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông, coi đây là biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
 
Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử theo nguyên tắc: hạ tầng tập trung, thông tin thống nhất, hành chính liên thông, chuyên ngành hợp tác; cân đối giữa nhu cầu và khả năng thực hiện, phù hợp với các điều kiện về tổ chức, kỹ thuật và nguồn lực của Bộ Thông tin và Truyền thông; có lộ trình phù hợp, trong đó ưu tiên triển khai trước những nhiệm vụ khả thi, tác động cao, đòi hỏi nguồn lực hợp lý, thời gian thực hiện ngắn.
 
Từng bước hình thành môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp, kết nối liên thông các hệ thống thông tin tại Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Theo quan điểm đó, mục tiêu phấn đấu cụ thể của Bộ là:
 
Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin:
 
Năm 2016 - 2017, hệ thống mạng nội bộ thống nhất về mặt cấu trúc logic, vận hành ổn định, liên tục 24/7, kết nối Internet tốc độ cao, thông suốt.
 
Một số các hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin cơ bản của Chính phủ điện tử được giám sát về an toàn thông tin, nâng cao năng lực ứng cứu, xử lý sự cố, phòng chống tấn công, mã độc, thư rác. Từng bước chuẩn hóa công tác bảo đảm an toàn thông tin.
 
100% cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng.
 
Năm 2018, quản lý, vận hành 50% hệ thống máy chủ trong các cơ quan, đơn vị tập trung tại các Trung tâm dữ liệu thuộc Bộ. 100% cơ quan, đơn vị được sử dụng dịch vụ Trung tâm dữ liệu thông qua hệ thống mạng của Bộ.
 
Phát triển và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung để bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tạo nền tảng thông tin triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ, có khả năng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan.
 
Quản lý, cung cấp trực tuyến đầy đủ thông tin và dịch vụ công chất lượng cao: Đến hết năm 2016, phấn đấu 100% các dịch vụ công quan trọng, lượng hồ sơ xử lý hàng năm lớn được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3  thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến đạt 50%.
 
Đến hết năm 2017, phấn đấu 100% dịch vụ công liên quan đến thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến mức độ 4 (có thể thanh toán lệ phí trực tuyến) và kết nối với Hệ thống Hải quan một cửa Quốc gia.
 
Đến hết năm 2018, phấn đấu 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
 
Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ: Năm 2016, phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai tới 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện kết nối, liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
 
Từ năm 2017, 100% văn bản không mật trình Lãnh đạo Bộ và 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy).
 
100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị được quản lý, tác nghiệp thống nhất trên môi trường mạng.
 
Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử).
 
Năm 2018, công nghệ, nền tảng phát triển ứng dụng Chính phủ điện tử toàn diện, tích hợp được ứng dụng, từng bước kết nối liên thông các hệ thống thông tin tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm trên 50% các hệ thống thông tin đầu tư mới phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Bản kế hoạch cũng nêu rõ 4 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đó là: Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin; Cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và Bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, Kế hoạch đã đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. 
 
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top