Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang

Thứ tư, 21/09/2022 18:39

Ngày 17/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định số 2937/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang được xây dựng phù hợp với Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia” và Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

20220921-pg5.jpg

Ảnh minh hoạ

Bộ chỉ số này là căn cứ để các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn xây dựng, thực hiện kế hoạch nâng hạng chỉ số chuyển đổi số hằng năm tại cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Đối với các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số sẽ bao gồm Thông tin chung (không dùng để đánh giá) và 6 chỉ số chính với 41 chỉ số thành phần, tổng số điểm đánh giá là 1.000 điểm.

Đối với của UBND huyện, thành phố, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, bao gồm Thông tin chung (không dùng để đánh giá) và 8 chỉ số chính với 63 chỉ số thành phần, tổng số điểm đánh giá cũng là 1.000 điểm.

Đối với UBND xã, phường, thị trấn Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số bao gồm Thông tin chung (không dùng để đánh giá) và 8 chỉ số chính với 40 chỉ số thành phần, tổng số điểm đánh giá cũng là 1.000 điểm.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp kết quả thực hiện chuyển đổi số trên Hệ thống phần mềm chấm điểm DTI tỉnh Bắc Giang (Số liệu báo cáo được tính từ ngày 15/10 của năm trước đến ngày 15/10 của năm đánh giá). Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đánh giá độc lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xếp loại trước 15/12 hằng năm.

Kết quả thực hiện chuyển đổi số của UBND xã, phường, thị trấn do UBND huyện, thành phố đánh giá, xếp loại dựa trên Bộ tiêu chí này.

theo baobacgiang.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top