Ban Dân vận TW làm việc với Bộ TT&TT về các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ năm, 09/11/2017 14:02

Sáng ngày 9/11/2017, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Dân vận TW do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận TW dẫn đầu đã đến làm việc với Bộ TT&TT về việc thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG). Tham gia Đoàn công tác có Phó trưởng Ban Dân vận TW Trần Thị Bích Thủy, đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Ban Dân vận TW.

20171109-l1.jpg

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận TW

phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác về phía Bộ TT&TT có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng; cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số vụ, cục chức năng thuộc Bộ.
 
Trong thời gian qua, với sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ, cơ quan Trung ương và sự cố gắng của Bộ TT&TT đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ về xây dựng, phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện đã được giao về các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020. Việc thực hiện các nội dung về thông tin truyền thông trong các chương trình này không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển Ngành, mà còn đóng góp tích cực vào vệc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác dân vận của Đảng nói riêng.
 
Theo báo cáo, trong giai đoạn 2011-2015, với trách nhiệm là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TT&TT, năm 2010, Bộ TTTT đã xây dựng và đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội phê duyệt thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 – 2015. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình (Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012) với các mục tiêu, nhiệm vụ chính là: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống TT&TT cơ sở (trong đó tập trung hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh xã, trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền ở cấp huyện, xã); Tăng cường nội dung TT&TT về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
 
Để thực hiện Chương trình, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý. Trong giai đoạn vừa qua, kết quả thực hiện Chương trình là hết sức tích cực, bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về vai trò của TT&TT ở cơ sở, nhất là đối với vùng khó khăn; Chương trình đã bước đầu tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ và hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng thông tin truyền thông cơ sở; thu hẹp khoảng cách hưởng thụ về thông tin giữa thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi, giữa đất liền và vùng biên giới, hải đảo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sinh sống trên địa bàn khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và góp phần tích cực vào công tác dân vận của Đảng và Nhà nước.
 
Tuy nhiên, do mức kinh phí bố trí từ ngân sách TW cho Chương trình trong giai đoạn 2011-2015 còn hạn chế dẫn đến nhiều mục tiêu của Chương trình chưa đạt được như kế hoạch đề ra. Trước nhu cầu đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực, chất lượng của công tác TT&TT, nhất là ở cơ sở, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trong đó lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình giai đoạn 2011-2015 vào hai Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.
 
Về mục tiêu, nhiệm vụ TT&TT trong Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2016 - 2020, là 100% cán bộ cấp xã làm công tác TT&TT được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; 50% các xã nghèo có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời; có 100 huyện và khoảng 600 xã được trang bị bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động; thiết lập ít nhất 20 cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương.
 
Bên cạnh đó, 90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác; Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho khoảng 10.000 hộ nghèo sống tại các đảo xa bờ; hộ nghèo thuộc các dân tộc rất ít người; hộ nghèo sống tại các xã đặc biệt khó khăn.
 
Về nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu của Chương trình về TT&TT, Bộ TT&TT được giao chủ trì (Dự án số 4 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) thuộc Chương trình gồm 2 hoạt động thành phần gồm: Truyền thông về giảm nghèo, Bộ TT&TT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; Giảm nghèo về thông tin nhằm xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.
 
Đối với Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Bộ TT&TT đã hoàn thành việc tổ chức xây dựng, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông về kế hoạch thực hiện nội dung về TT&TT trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, đề xuất thiết lập mới trên 1.500 đài truyền thanh xã, nâng cấp gần 3.000 đài truyền thanh xã; nâng cấp trên 260 đài truyền thanh huyện và thiết lập trên 4.700 trạm truyền thanh thôn.
 
Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Bộ TT&TT đã hoàn thành việc tổ chức xây dựng, đề xuất với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về kế hoạch thực hiện nội dung về TT&TT trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó các mục tiêu cần đạt được là: Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho 10.000 hộ nghèo thuộc các dân tộc rất ít người ở Việt Nam; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ công tác thông tin truyền thông cơ sở cho 92 huyện nghèo, huyện hưởng chính sách như huyện nghèo, huyện đảo và 446 xã miền núi, biên giới, hải đảo thuộc phạm vi thực hiện Chương trình; thiết lập khoảng 20 cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu quốc tế, trung tâm giao thương; đào, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về thông tin tuyên truyền cho khoảng 10.000 cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và thực hiện biên tập, xuất bản các chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm và các ấn phẩm truyền thông để cung cấp nội dung thông tin về địa bàn nghèo và hộ nghèo.
 
Cũng nhân dịp này, Bộ TT&TT kiến nghị, đề xuất với Ban Dân vận TW một số nội dung cụ thể:
 
 Về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Để đảm bảo nhiệm vụ đạt 95% số xã đạt tiêu chí số 8 vào năm 2020, hoàn thành việc xóa trắng các xã chưa có đài truyền thanh, Bộ TT&TT đề nghị Ban Dân vận TW hỗ trợ, có ý kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở”.
 
Về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Trong quá trình đề xuất, xây dựng công tác dân vận, đề nghị Ban Dân vận TW xem xét, đề xuất với Chính phủ quan tâm bố trí tăng vốn Ngân sách TW cho Dự án 4 để tăng cường hỗ trợ các địa phương chưa cân đối được ngân sách, tạo điều kiện cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án số 4.
 
Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận TW phối hợp với Bộ TT&TT hướng dẫn các cơ quan tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về TT&TT của chương trình trong việc thực hiện công tác dân vận để phát huy hơn nữa hiệu quả của hoạt động TT&TT.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận TW Thào Xuân Sùng, đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Bộ TT&TT đã tham mưu kịp thời, đúng đắn đề xuất đưa thông tin là một trong các dịch vụ xã hội cơ bản làm tiêu chí đánh giá hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều (đây là 1 trong số 19 bộ tiêu chí). Đồng thời, Bộ TT&TT đã phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền có hiệu quả góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội…
 
Để công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị Bộ TT&TT có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc TW quan tâm bố trí nguồn lực, ngân sách để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Dự án 4 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đề nghị Bộ TT&TT quan tâm hỗ trợ các bộ loa, phương tiện nghe nhìn, các video có nội dung tuyên truyền tốt gắn với nhu cầu sản xuất, phong tục tập quán của địa phương - nhất là những vùng đồng bào dân tộc ít người; Đa dạng hóa phương thức, nội dung tuyên truyền cho phù hợp với đặc thù vùng miền, đồng bào dân tộc; Các cơ đơn vị có liên quan thuộc Bộ TT&TT cần tăng cường phối hợp với các đơn vị của Ban Dân vận TW, các cơ quan truyền thông chủ lực xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, thiết thực và có hiệu quả đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững…
 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo Ban chỉ đạo TW các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020. Thứ trưởng cũng giao các đơn vị có liên quan tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Ban Dân vận TW theo tinh thần được lãnh đạo Ban Dân vận TW và lãnh đạo Bộ TT&TT đã ký kết.
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top