Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị họp triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ năm, 08/04/2021 03:28

Ngày 31/3/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chính quyền điện tử tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số và phát triển Đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị năm 2020 và nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021. Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự có các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc cho BCĐ Chính quyền điện tử tỉnh.

2021-Nam-15.jpg

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp BCĐ Chính quyền điện tử tỉnh - Ảnh: Thanh Tùng

Trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông – cơ quan thường trực của BCĐ Chính quyền điện tử tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều nội dung ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT); đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số và phát triển Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn còn một số hạn chế nhất định, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế để trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ Chính quyền điện tử tỉnh cũng đã báo cáo thực trạng triển khai ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị mình mình.

Nhằm thúc đẩy việc ứng dụng, phát triển CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số và phát triển Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, giao Sở Thông tin và Truyền thông: rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Hai là, giao Văn phòng UBND tỉnh: thường xuyên theo dõi, phối hợp tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và địa phương tăng cường việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Trang thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo lộ trình chỉ đạo của Chính phủ; sớm triển khai việc nâng cấp Trang thông tin điện tử tỉnh thành Cổng thông tin điện tử tích hợp cổng con thành phần của các Sở, ban, ngành và địa phương.

Ba là, giao Sở Nội vụ: nghiên cứu đưa các tiêu chí về ứng dụng CNTT vào bộ chỉ tiêu chấm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; sớm tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2021; nghiên cứu tham mưu bố trí đủ biên chế chuyên trách CNTT cho các Sở, ban, ngành và địa phương.

Bốn là, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính: sớm tham mưu văn bản trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đến hết ngày 31/12/2023; tham mưu bố trí kinh phí triển khai các dự án đã được phê duyệt như: dự án Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; dự án Xây dựng mạng diện rộng tỉnh trên nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng, dự án Xây dựng trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng tỉnh từ nguồn vốn đầu tư trung hạn TW và địa phương; nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh bố trí tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Năm là, giao các Sở, ban, ngành và địa phương: chủ động rà soát, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ triển khai Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số và phát triển Đô thị thông minh; tập trung triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho việc chia sẻ, kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước gắn với công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo an toàn an ninh thông tin nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử; tăng cường việc sử dụng và khai thác các phần mềm mã nguồn mở do Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng để cắt giảm chi phí đầu tư; đẩy mạnh việc cung cấp thông tin (trên trang thông tin điện tử của đơn vị) và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao phục vụ người dân, doanh nghiệp; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc ứng dụng CNTT phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

20210408-Nam-16.png

 Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở TT và TT báo cáo kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số và phát triển Đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị năm 2020 và nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 - Ảnh: Thanh Tùng

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương; đặc biệt là các đồng chí thành viên BCĐ Chính quyền điện tử tỉnh trước hết phải là người đi đầu, phải nêu gương trong triển khai ứng dụng và phát triển CNTT tại cơ quan, đơn vị mình; phải đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị; đồng thời phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai ứng dụng và phát triển CNTT tại cơ quan, đơn vị mình. Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách CNTT có đủ năng lực để triển khai ứng dụng và phát triển CNTT tại cơ quan, đơn vị mình nhằm thúc đẩy việc ứng dụng, phát triển CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số và phát triển Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Thiện Đạt (Sở TT&TT Quảng Trị)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top