Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Thứ ba, 20/06/2017 10:59

Sáng ngày 20/6/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã nghe Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

2017620-u1.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ TT&TT được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 290 nhiệm vụ. Tính đến ngày 16/6/2017, Bộ đã hoàn thành 246 nhiệm vụ, trong đó có 240 nhiệm vụ đúng hạn, 06 nhiệm vụ quá hạn, 44 nhiệm vụ hiện trong hạn. Tính đến ngày 13/6 có 04/39 Thông tư trong chương trình công tác năm 2017 được ban hành. Việc duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Cổng thông tin điện tử của Bộ đạt 283 thủ tục hành chính, và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 
Để nâng cao chất lượng cải cách hành chính của Bộ TT&TT, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thuộc Bộ trong công tác cải cách hành chính, Bộ TT&TT cũng đã triển khai thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ vào ngày 17/5/2017.
 
Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay, Bộ đã chủ trì xây dựng và trình ban hành 01 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 và Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đều tuân thủ theo đúng quy trình được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật của Bộ TT&TT.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ TT&TT đã thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, tự kiểm tra 04 văn bản của Bộ TT&TT từ ngày 01/01/2017 đến ngày 07/6/2017. Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật ban hành giai đoạn 2010-2015 thuộc lĩnh vực TT&TT (bao gồm các văn bản do Bộ TT&TT ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh/thành phố ban hành liên quan đến lĩnh vực TT&TT).
 
Về ứng dụng CNTT, Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT đã được nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu người sử dụng bao gồm cả phần cứng, phần mềm. Các cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ đều có thể tham gia Cổng để trao đổi công việc trên một môi trường điện tử thống nhất, thuận tiện. Các thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ TT&TT luôn được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử. Hệ thống thông tin nội bộ và hệ thống quản lý văn bản điều hành trên nền Web thay thế dần hệ thống eOffice hiện tại đang sử dụng...
 
Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Thường trực Ban chỉ đạo cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại Bộ; Chỉ đạo Trung tâm Thông tin, các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ TT&TT; Đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2017; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, công bố các thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện công tác kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ và một số địa phương về tình hình thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT; Tiếp tục thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 cũng như kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 của Bộ TT&TT; Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO:2008...
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, để đảm bảo nâng cao chất lượng cải cách hành chính và xếp hạng của Bộ TT&TT trong thời gian tới, các Cục, Vụ cần rà soát lại các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm, rút kinh nghiệm để có giải pháp cải thiện kịp thời.
 
Thứ trưởng cũng chỉ đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng, Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của Bộ căn cứ kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng Thi đua khen thưởng trong việc bình xét thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân.
 
Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực cải cách hành chính của Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ để đảm bảo tất cả các cơ quan hành chính thuộc Bộ phải được đánh giá kết quả cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ TT&TT./.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top