Bắc Giang: Nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử

Thứ năm, 05/12/2019 09:47

9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 1.628 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 53,5 tỷ đồng; hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 40 Cổng thành phần của các sở, ngành và UBND cấp huyện. Toàn tỉnh có 2.297 Thủ tục hành chính, trong đó 1.297 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 1/mức độ 2; 612 DVCTT mức độ 3; 106 DVCTT mức độ 4.

Hiệu quả đạt được trong chiến lược phát triển

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đang thực hiện chuẩn hóa hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tỉnh Bắc Giang; xây dựng phần mềm số hóa, bản đồ hóa hệ thống thông tin cơ bản của tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; mua sắm thiết bị nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDL) năm 2019; nâng cấp, tích hợp các hệ thống với phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc (QLVB&ĐHCV); triển khai chương trình mục tiêu số hóa tài liệu về CNTT năm 2019; Cấu hình kết nối liên thông, kiểm tra gửi nhận liên thông giữa các hệ thống QLVB&ĐHCV của tỉnh với trục liên thông của tỉnh và Trục liên thông Chính phủ. Hiện tại các sở, các huyện/thành phố thuộc tỉnh đã kết nối và gửi nhận được lên trục liên thông Quốc gia; thực hiện việc tích hợp phần mềm QLVB & ĐHCV với phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phần mềm quản lý tài liệu cuộc họp; Chữ ký số trên thiết bị di động; nâng cấp, bổ sung một số chức năng phần mềm theo yêu cầu mới của Chính phủ; hoàn thành việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 
20191205-l1.jpg
 
Ảnh minh họa
 
Việc duy trì ổn định hệ thống phần mềm Một cửa điện tử đã triển khai đến 19/20 sở/ngành, 10/10 huyện/thành phố và 230/230 xã, phường/thị trấn. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh phối hợp với các đơn vị khai trương và công bố chính thức sử dụng hệ thống Zalo vào cải cách thủ tục hành chính, vận hành ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính tại 15 sở, ngành; xây dựng đánh giá 2 trang dịch vụ công: dichvucong.bacgiang.gov.vn, hcc.bacgiang.gov.vn theo Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017; phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hạng mục kết nối, trao đổi dữ liệu của phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Bắc Giang với phần mềm cấp mã số đơn vị có sử dụng ngân sách của Bộ Tài chính; ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam;xây dựng phần mềm thu thập và phân tích Log hỗ trợ giám sát an toàn thông tin tại Trung tâm THDL tỉnh; tổ chức ký hợp tác giữa Sở với Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) về triển khai IPv6 và một số nội dung liên quan đến CNTT, quản lý tên miền trên địa bàn tỉnh;tổ chức Hội nghị giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động phục vụ giám sát, đảm bảo ATTT trục liên thông văn bản quốc gia.
 
Nghị quyết số 433-NQ/TU tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện đối với phát triển CNTT đến năm 2025
 
Ngày 4/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 433-NQ/TU về “Phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025”. Trên cơ sở đó, Bắc Giang đã xác định ba nhiệm vụ đột phá về chiến lược phát triển CNTT gồm:
 
1-Triển khai có hiệu quả, đồng bộ các chương trình ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, cung cấp các DVCTT, dịch vụ bưu chính chuyển phát đảm bảo chất lượng tốt để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
2- Ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết trên một số lĩnh vực phục vụ người dân như: Hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục và đào tạo kết nối, liên thông tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin từ Trung ương đến địa phương; kết nối, liên thông các phần mềm quản lý bệnh viện với phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh…
 
3- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trên nền tảng CNTT phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị và hệ thống dữ liệu không gian đô thị; hệ thống giao thông thông minh...nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT trong các cấp, các ngành. Xác định rõ vai trò quan trọng của CNTT là yếu tố then chốt bảo đảm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang, do vậy, việc đầu tư hạ tầng và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên trong quản lý hành chính, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân.
 
Trên cơ sở Nghị quyết số 433-NQ/TU về “Phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành, theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2020, mỗi năm tỉnh sẽ bố trí khoảng 60 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư hoàn thiện các hệ thống cốt lõi xây dựng Chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Từ năm 2021 - 2025, Bắc Giang phấn đấu bố trí ngân sách cho nhiệm vụ phát triển CNTT mỗi năm tăng thêm so với năm trước tương ứng theo tỷ lệ tăng thu ngân sách tỉnh (thu nội địa trừ tăng tiền sử dụng đất). Khi nguồn ngân sách địa phương đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm cho phát triển CNTT thì đến năm 2025, hệ thống hạ tầng CNTT của tỉnh Bắc Giang sẽ cơ bản hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, an toàn; đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT sâu rộng trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công, xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang.
 
Nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn theo quy định; nhận thức, trình độ, kỹ năng sử dụng các ứng dụng CNTT của người dân được nâng lên, bảo đảm khai khác có hiệu quả những tiện ích của chính quyền điện tử. Tuy nhiên, cho đến nay hạ tầng CNTT của tỉnh còn ở mức trung bình so với cả nước, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh và đòi hỏi của người dân; việc ứng dụng CNTT còn hạn chế, chưa gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, chưa tác động sâu, rộng đến mọi lĩnh vực xã hội; phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh chưa liên thông được với phần mềm ở cấp huyện; công nghiệp CNTT chậm phát triển, chưa có doanh nghiệp và sản phẩm CNTT mang tính chiến lược, mang lại giá trị gia tăng cao. Vì thế rất cần sự ủng hộ và vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 để từng bước xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang phát triển mạnh và bền vững.
Trần Minh Chiêu
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top