Bắc Giang: Nâng cao trách nhiệm tuyên truyền về biển, đảo quê hương

Thứ tư, 24/10/2018 10:32

Thời gian qua, Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc với nhiều phong trào và hoạt động thiết thực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

20181024-l1.jpg

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” là một trong những hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh

Công tác tuyên truyền được chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phản ánh những ý kiến của người dân, các tổ chức trong nước, trong tỉnh phản đối những hành vi vi phạm của Trung Quốc đối với chủ quyền biển, đảo Việt Nam và khẳng định các chứng cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chỉ đạo tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua việc ban hành Thông tin báo chí hàng tháng, quý của Sở đến các cơ quan báo chí và Đài Phát thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Việc thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về biển, đảo phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam."
 
Các hình thức tuyên truyền được các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, lan tỏa sâu rộng đến quần chúng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Tuyên truyền thông qua các buổi diễn đàn, tọa đàm, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thông tin cổ động, trưng bày triển lãm, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác...
 
Tháng 6 năm 2014, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở TT&TT đã triển khai in 1000 khẩu hiệu tuyên truyền ngăn chặn các hành vi quá khích phản đối Trung Quốc hạ, đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng biển Việt Nam gửi tới các sở, ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh để phối hợp tuyên truyền. Năm 2015 tỉnh đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại tỉnh.  Năm 2016, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn đã tổ chức trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại địa phương. Năm 2016 và 2017, Sở TT&TT tổ chức cho các cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố đi tập huấn hội nghị thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ do Bộ TT&TT tổ chức.
 
Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh &Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục: “Biển đảo quê hương”; “Hướng về Biển Đông”; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; các Đài truyền thanh huyện, thành phố cũng tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển, đảo quê hương đến tận phường, xã, thị trấn. Cùng với đó, Trang thông tin của một số các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cũng duy trì chuyên mục “Biển đảo quê hương”, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các thế hệ trẻ về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc; việc ký kết và thực thi các văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2013-2018 tại một số sở, ban, ngành, địa phương còn nhiều hạn chế, thời gian triển khai chậm. Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị địa phương chưa đầy đủ, nên việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa tốt.
 
Công tác triển khai tại địa phương còn chậm, nhất là đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên. Một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đến công tác thông tin tuyên truyền biển, đảo. Việc tuyên truyền trong phạm vi toàn tỉnh chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, tài liệu và các sản phẩm phục vụ cho công tác tuyên truyền chưa thực sự phong phú và đa dạng...
 
Để nâng cao công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam, Sở TT&TT tiếp tục ban hành những hướng dẫn, chỉ đạo với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện tuyên truyền về vị trí, vai trò và tiềm năng, thế mạnh của Hải quân Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lãnh thổ Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua hình thức tuyên truyền cổ động trực quan và các hình thức khác phù hợp; mở chuyên mục “Biển, đảo Việt Nam” trên trang thông tin điện tử; đẩy mạnh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thông tin phản bác những luận điệu xuyên tạc và sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng một số điểm bất đồng về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trong tình hình mới. Việc tuyên truyền đồng bộ, thường xuyên, liên tục sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc./.
Vân Khánh (Sở TT&TT Bắc Giang)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top