Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

THÔNG BÁO

Văn phòng Bộ TTTT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

09/06/2020 09:41 SA Xem cỡ chữ

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Hiện nay, Văn phòng Bộ TTTT đang triển khai thanh lý tài sản theo quy định là Lô máy móc, dụng cụ, thiết bị văn phòng.
 
Để lựa chọn được đơn vị, tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý, Cổng TTĐT Bộ TTTT đăng tải “Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là Lô máy móc, dụng cụ, thiết bị văn phòng của Văn phòng Bộ TTTT”.
 
Nội dung thông báo xem tại tệp đính kèm.
 

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 210

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)