Chi tiết dự thảo văn bản QPPL

Trích dẫn
Hồ sơ dự thảo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Ngày bắt đầu
01/01/2024
Ngày hết hạn
01/03/2024

Dự thảo khác liên quan

Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

Ngày bắt đầu 16/05/2024 - Ngày hết hạn 16/07/2024

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý

Ngày bắt đầu 14/05/2024 - Ngày hết hạn 14/07/2024

Dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã

Ngày bắt đầu 25/04/2024 - Ngày hết hạn 25/06/2024

Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức hấp thụ riêng đối với điện thoại di động

Ngày bắt đầu 25/04/2024 - Ngày hết hạn 25/06/2024

Dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung

Ngày bắt đầu 31/03/2024 - Ngày hết hạn 31/05/2024

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top