Chi tiết dự thảo văn bản QPPL

Trích dẫn
Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày bắt đầu
26/01/2024
Ngày hết hạn
26/03/2024

Dự thảo khác liên quan

Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

Ngày bắt đầu 16/05/2024 - Ngày hết hạn 16/07/2024

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý

Ngày bắt đầu 14/05/2024 - Ngày hết hạn 14/07/2024

Dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã

Ngày bắt đầu 25/04/2024 - Ngày hết hạn 25/06/2024

Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức hấp thụ riêng đối với điện thoại di động

Ngày bắt đầu 25/04/2024 - Ngày hết hạn 25/06/2024

Dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung

Ngày bắt đầu 31/03/2024 - Ngày hết hạn 31/05/2024

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top