Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí và các quy định khác tại Luật Báo chí đối với Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý

16/01/2023 13:56 CH Xem cỡ chữ

 Kết luận kiểm tra số 59/KLKT-TTra ngày 13/01/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Lượt truy cập: 997

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)