Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

ĐỀ MỤC BÁO CHÍ

Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

01/12/2017 13:50 CH Xem cỡ chữ

Điều 32.1.LQ.11. Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

1. Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.
2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.

Lượt truy cập: 2767

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)