Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

Vụ Tổ chức cán bộ

Xem cỡ chữ

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý về công tác tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực thi công vụ, tiền lương; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 6)

Điện thoại: 024. 39438877; Fax: 024.39431814

TCCB1-copy.png

Vụ trưởng:

Ông Bùi Hoàng Phương

TCCB2.png

Phó Vụ trưởng: 

- Ông Mai Ánh Hồng 

TCCB3.png

- Ông Nguyễn Văn Phương

TCCB4.png

- Ông Phạm Hùng Sinh

TCCB5.png

- Ông Trần Văn Đăng

TCCB6.png

- Bà Vũ Thị Là

TCCB7.png

- Bà Lê Hương Giang

TTCS03.png

Vụ Tổ chức Cán bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1758/QĐ-BTTTTT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

 

Lượt truy cập: 29499

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 9)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Tổ chức cán bộ không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả