Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

TIN TỨC

Họp Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2012

14/05/2012 15:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 16/02/2012, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về kết quả chương trình công tác năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 và tình hình triển khai công tác xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban điều hành trong năm 2012. Theo báo cáo của Cục ứng dụng CNTT, trong năm 2011, Ban điều hành đã tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề, hội thảo và tổ chức các đoàn công tác tham gia kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT tại các Bộ, Ngành, địa phương. Về công tác chuyên môn, Ban điều hành đã triển khai xây dựng và cơ bản đã hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và các cơ chế chính sách (Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước; xây dựng văn bản của Bộ hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đánh giá mức độ hài lòng của người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Tổ chức giải thưởng ứng dụng CNTT năm 2011; xây dựng phương án triển khai dự án phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ theo hình thức hợp tác Nhà nước – Doanh nghiệp…)

Trong chương trình công tác năm 2012, Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước với 05 nhóm hoạt động chính như sau: Tổ chức các phiên họp toàn thể (dự kiến tổ chức 04 cuộc họp, mỗi quý một cuộc để xem xét những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm của các Bộ, Ngành, địa phương); Tổ chức các phiên họp, chuyên đề, hội thảo tập trung vào giới thiệu, chia sẻ các chính sách, công nghệ, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, thảo luận tìm giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành triển khai Chương trình; Tổ chức các đoàn công tác của Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT tại các Bộ, Ngành, địa phương; giao Cục Ứng dụng CNTT chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn…

Về tình hình triển khai xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Đây là Thông tư liên tịch giữa ba Bộ (Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ TT&TT) hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng CNTT thực hiện các nhiệm vụ: Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; các hoạt động chi ứng dụng CNTT khác trong cơ quan nhà nước thuộc kế hoạch, dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị. Thông tư này được áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được cấp ngân sách nhà nước cho chi ứng dụng CNTT. Sau một thời gian xây dựng và xin ý kiến đóng góp từ các Bộ, Ngành, địa phương. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung cụ thể của Thông tư đã được hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 2/2012, Thông tư liên tịch giữa ba Bộ sẽ được ban hành.

Tại buổi làm việc, Ban điều hành cũng đã trao đổi về chính sách ưu đãi cho cán bộ làm công tác CNTT và các nội dung khác như: Rà soát lại việc xây dựng chương trình, dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương với lộ trình, quy mô phù hợp dựa trên việc xác định được nguồn vốn, khả năng cân đối vốn; Thảo luận về việc thành lập tổ hoặc nhóm chuyên gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng cơ chế PPP thực hiện thí điểm một số dự án quan trọng, huy động vốn ngoài ngân sách Trung ương để thực hiện Quyết định 1605/QĐ-TTg; Thảo luận về việc tổng hợp nhu cầu, quy mô nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện Quyết định 1605 năm 2013 và 03 năm còn lại.

Thu Hương

Lượt truy cập: 1294

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)