Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

TIN TỨC

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử

29/08/2018 09:45 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.


Ngày 28/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1072 thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. Gồm 17 thành viên, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử có Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là Ủy viên Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban; cùng các Ủy viên.

Cùng ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã ký Quyết định 336 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (sau đây gọi là Ủy ban), được áp dụng đối với các thành viên Ủy ban và Tổ công tác giúp việc Ủy ban (gọi tắt là Tổ công tác).
 
20190816-pg2.jpg
 
Một trong những nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử là nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
 
Ủy ban làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và do Chủ tịch Ủy ban quyết định. Ủy ban và thành viên Ủy ban không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
 
Đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ủy ban trong hoạt động của Ủy ban và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.
 
Các thành viên Ủy ban chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 
Quy chế cũng quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ủy ban. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban; phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban; ban hành chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hàng năm của Ủy ban; Trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ủy ban.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hoạt động của Ủy ban theo phân công của Chủ tịch Ủy ban. Khi Chủ tịch Ủy ban vắng mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban thay mặt Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo công tác của Ủy ban.
 
Cũng theo Quy chế, Ủy ban họp định kỳ một quý một lần. Ủy ban có thể họp đột xuất theo triệu tập của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban hoặc theo đề nghị của Tổng thư ký Ủy ban. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định.
 
Chủ tịch Ủy ban quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện chiến lược, chương trình, đề án, dự án có liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và một số chuyên gia, nhà khoa học có liên quan. Tổ công tác họp định kỳ một tháng một lần và theo yêu cầu của lãnh đạo Tổ công tác.
 
Các thành viên Ủy ban và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Ủy viên Ủy ban, Tổ công tác để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban. Các Ủy viên Ủy ban được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực thi nhiệm vụ được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban giao; phối hợp với Tổ công tác trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Chủ tịch Ủy ban về kết quả thực hiện.
 
Tổ trưởng Tổ công tác được trưng tập các thành viên của Tổ công tác và huy động chuyên gia trong nước và quốc tế làm việc tập trung tại Văn phòng Chính phủ trong thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
 
Đặc biệt, Quy chế nêu rõ, trong công tác với Ủy ban, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm quán triệt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban để đôn đốc, triển khai thực hiện xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực mình phụ trách và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ủy ban về việc thực hiện các nội dung này; phối hợp với Tổ công tác đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương mình phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương cũng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ủy ban.

theo ictnews.vn

Lượt truy cập: 943

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)