Vụ Kế hoạch - Tài chính


Vụ Kế hoạch – Tài chính là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý, tổng hợp về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; các chương trình đầu tư công, định mức kinh tế kỹ thuật và các nhiệm vụ tài chính, kế hoạch, thống kê; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế về dịch vụ công; quản lý kinh tế chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)

Điện thoại: 024.39437077; Fax: 024.38228869

KHTC01.png

Vụ trưởng:

Ông Nguyễn Minh Sơn

KHTC-02.png

Phó Vụ trưởng:  

- Bà Phan Thị Phương Nhung

ĐT: 024. 39437098

KHTC-03.png

- Ông Nguyễn Ngọc Hải

ĐT: 024. 38226606

KHTC-04.png

- Ông Lê Nam Trung

KHTC-05.png

- Ông Nguyễn Trọng Đường

KHT-06.png

Vụ Kế hoạch - Tài chính có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định 1506/QĐ-BTTTT ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định số 2495/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả