100% địa phương kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - 

Tính đến ngày 12/6/2023, 100% địa phương kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số và ban hành Kế hoạch/Đề án về chuyển đổi số.


20230613-m07.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )