Bộ TT&TT triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 5/9/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 4510/BTTTT-CĐSQG về việc triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng. Công văn gửi đến các UBND các tỉnh thành trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.


Công văn nêu rõ, trước đó, ngày 05/3/2022, Bộ TT&TT đã có Văn bản số  793/BTTTT-THH gửi UBND các tỉnh, thành về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại  các địa phương. Theo số liệu thống kê đến ngày 31/8/2022, cả nước có 51/63  tỉnh, thành phố đã thành lập 45.895 Tổ công nghệ số cộng đồng và 211.737 thành viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, tổ dân phố. 

20220906-pg5.png

Ảnh minh hoạ

Công văn khẳng định, để phát huy được vai trò, hiệu quả của các Tổ công nghệ số cộng đồng sau khi  thành lập, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cần được bồi dưỡng, tập huấn  cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. 

Nhằm tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với các địa phương trong các hoạt động  chuyển đổi số nói chung và hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng  đồng nói riêng, Bộ TT&TT phối hợp với Trung ương Đoàn  Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp triển khai bồi dưỡng, tập  huấn Tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các địa phương theo hình thực trực  tuyến và trực tiếp. 

Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực  thuộc trung ương phối hợp triển khai, cụ thể:

Chỉ đạo tất cả các Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương thực hiện bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, kỹ năng số thông qua Nền tảng  học trực tuyến mở đại trà (quét mã QR Code Tổ công nghệ số cộng đồng gửi  kèm theo). Mục tiêu đến hết tháng 11/2022, 100% thành viên Tổ công nghệ số  cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến thông qua Nền tảng học trực  tuyến mở đại trà. 

Chỉ đạo tất cả thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” (quét mã QR kênh OA  Zalo Chuyển đổi số quốc gia gửi kèm theo) để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập  nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc  gia, các bộ, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Mục tiêu đến hết tháng 9/2022, 100% thành viên Tổ công  nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia. 

Cử đầu mối phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển  khai bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa  phương. Mục tiêu đến hết tháng 9/2022, hoàn thành tổ chức bồi dưỡng, tập huấn  cho 100% Tổ công nghệ số cộng đồng tại 63 địa phương trên cả nước

*Cùng ngày, Bộ TT&TT cũng ban hành Văn bản số 4509/BTTTT-CĐSQG về việc triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng. Văn bản này được gửi đến Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Công văn cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền  thông phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương  trên cả nước theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 35/CTr-BTTTT-TWĐTN ngày  01/4/2022 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn Thanh niên  Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 557-KH/TWĐTN BTTTT ngày 26/7/2022 giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí  Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hoạt động Tổ Công  nghệ số cộng đồng tại các địa phương, Bộ TT&TT đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phối hợp triển  khai, cụ thể: 

Chỉ đạo, quán triệt tới tất cả đoàn viên thanh niên tham gia bồi dưỡng,  tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, kỹ năng số thông qua Nền tảng học trực  tuyến mở đại trà. Mục  tiêu đến hết tháng 11/2022, 100% đoàn viên thanh niên và thành viên Tổ công  nghệ số cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà. 

Chỉ đạo, quán triệt tới tất cả đoàn viên thanh niên tham gia kênh Zalo  OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật  các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia,  các bộ, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn,  hỗ trợ người dân. Mục tiêu đến hết tháng 9/2022, 100% đoàn viên thanh niên là  thành viên của kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia. 

Cử đầu mối phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức triển  khai bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại 63 địa phương trước thứ Sáu, ngày 9/9/2022. Mục tiêu đến hết tháng 9/2022, hoàn  thành tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 100% Tổ công nghệ số cộng đồng tại 63  địa phương trên cả nước. 

Đầu mối triển khai phía Bộ Thông tin và Truyền thông là Cục Chuyển đổi số Quốc gia (tên gọi trước đây là Cục Tin học hóa). Thông tin liên hệ: Ông Mai Thanh Hải; điện thoại: 0936.229.099; thư điện tử: mthai@mic.gov.vn. 

 

GP

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, kế hoạch, bồi dưỡng, tập huấn, Tổ Công nghệ số cộng đồng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND tỉnh thành

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)