Sơn La giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 18/7/2022,  UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.


IMG-6889copy.jpg

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Theo đó, Quyết định đã giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 như sau:

Trong đó - Tỷ lệ % dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do cơ quan, đơn vị cung cấp.

Các Sở, Ban, Ngành: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Dân tộc và 16 Sở của Tỉnh được giao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến phát sinh/tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đạt 80%

UBND các Huyện, Thành phố được giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến phát sinh/tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đạt 50%.

Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, cần ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động 3 cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho đến trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

TH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)