Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 31/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Quyết định số 601/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.


20220407-m02.jpg

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch là: Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành nhiệm vụ được giao Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 2023 một cách toàn diện; Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Ngành Thông tin và Truyền thông tạo ra các giá trị mới, không gian tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; Ngành Thông tin và Truyền thông dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số, tạo lập các nền tảng số, hạ tầng quốc gia kích thích tăng trưởng kinh tế - xã hội; Ngành Thông tin và Truyền thông định hướng truyền thông quốc gia để phản ánh dòng chảy chính của xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực, tạo ra niềm tin, đồng thuận xã hội trong giai đoạn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực được phân công, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với 6 nhiệm vụ chủ yếu:

Nhiệm vụ 1: Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai việc trang bị máy tính bảng theo Chương trình "Sóng và máy tính cho em" từ nguồn Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Nhiệm vụ 2: Xây dựng phương án và quyết định theo thẩm quyền về việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, internet từ Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

Nhiệm vụ 3: Rà soát, xây dựng danh mục, mức vốn dự kiến bố trí và kế hoạch triển khai thuộc Chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án trong 02 năm 2022-2023 và từng năm 2022,2023 thuộc lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhiệm vụ 4: Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và trên hệ thống thông tin cơ sở những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực như kinh tế - xã hội, chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp; phổ biến, giáo dục ý thức, kiến thức và kỹ năng phòng vệ của người dân trước thiên tai, dịch bệnh; thực hiện cung cấp thông tin, kỹ năng, dịch vụ khám, chữa bệnh và y tế dự phòng, trong đó có dịch bệnh COVID-19 cho người dân, địa phương. Phổ biến các mô hình tốt, cách làm hay của quốc tế; kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; biểu dương, khích lệ kịp thời các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Nhiệm vụ 5: Phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo, chỉ dạo thông tin toàn diện về tình hình phòng, chống dịch, kinh tế - xã hội trên các kênh thông tin đối nội và đối ngoại; kịp thời ngăn chặn, phản bác, xử lý nghiêm các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực, cản trở công tác phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm kết nối trực tuyến để chỉ đạo thông suốt từ Trung ương đến từng xã. phường, thị trấn.

Nhiệm vụ 6: Tăng cường thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với phát triển bền vững.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo xây dựng, tổ chức cụ thể hóa thành các nhiệm vụ triển khai hàng tháng, tuần.

 

PV

Từ khóa: Bộ TT&TT, Nghị quyết số 11/NQ-CP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )