Bắc Giang: Thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(Mic.gov.vn) - 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 148/UBND-NC ngày 12/01/2022 yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình.

1641975717492-Dien-luc-1.jpg

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang

Theo chỉ đạo, việc số hóa phải bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu 50% đối với cấp tỉnh, 40% đối với cấp huyện và 35% đối với cấp xã xong trước ngày 30/11/2022.  Đồng thời, trên cơ sở kết quả số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính, lựa chọn các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính xong trước ngày 25/5/2022.

Cùng với đó, tổ chức rà soát, sắp xếp, đổi mới quy trình, cách thức tổ chức công việc, nhân sự tại Bộ phận một cửa để phù hợp với việc triển khai đưa quy trình số hóa gắn với quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo các công việc thực hiện có chất lượng, hiệu quả xong trong Quý I/2022.

Tiếp tục rà soát, bổ sung các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để xem xét, triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công đoạn trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo.

 

Theo: bacgiang.gov.vn

Từ khóa: Bắc Giang, thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết, thủ tục hành chính

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)