Xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Mic.gov.vn) - 

Những năm qua, Quân đội đã có những đột phá trong xây dựng và phát huy nhân tố chính trị-tinh thần cho bộ đội. Giai đoạn mới, toàn quân tiếp tục coi trọng xây dựng nhân tố chính trị-tinh thần cho bộ đội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Trịnh Văn Quyết (trong ảnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về chủ đề này.
 


T2-2-1638125436771.jpg

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Phóng viên (PV): Ngay sau khi Quân đội ta thành lập, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã xác định nguyên tắc xây dựng Quân đội là “người trước súng sau”,“chính trị trọng hơn quân sự”. Vậy vai trò của nhân tố chính trị-tinh thần trong xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta như thế nào, thưa đồng chí ?

Trung tướng Trịnh Văn Quyết: Nhân tố chính trị-tinh thần là cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta-một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, mãi xứng đáng với lời khen của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

Nhân tố chính trị-tinh thần giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao nhận thức, xây dựng và củng cố niềm tin, tình cảm và ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội cách mạng, là động lực to lớn giúp bộ đội vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác; sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật để giành thắng lợi.

Nhân tố chính trị-tinh thần là chất “keo kết dính” bền chặt mối quan hệ quân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp và là ưu thế tuyệt đối để Quân đội ta phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PV: Đồng chí có thể cho biết kết quả nổi bật về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng nhân tố chính trị-tinh thần của Quân đội ta?

Trung tướng Trịnh Văn Quyết: Những năm qua, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn có sự đổi mới toàn diện, đồng bộ về nội dung, hình thức, biện pháp, phù hợp đối tượng và điều kiện lịch sử mới, nổi bật là: Đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, xây dựng và củng cố niềm tin, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; xây dựng, củng cố hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với cán bộ chủ trì các cấp.

Phát huy sức mạnh của nhân tố chính trị-tinh thần trong thực hiện chức năng là “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác” và “đội quân lao động sản xuất”; luôn chủ động tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...; tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham nhũng và tiêu cực. 

PV: Những khó khăn, bất cập và những yếu tố tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng nhân tố chính trị-tinh thần cho bộ đội hiện nay là gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Trịnh Văn Quyết: Đó là tác động của tình hình thế giới, khu vực; tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp, lật đổ, khủng bố; tranh chấp chủ quyền biển, đảo cũng như các thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, nhất là tình hình dịch bệnh, thiên tai, bão lũ...

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với một số loại hình chiến tranh kiểu mới: Chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng..., cùng với đó là thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, nhất là việc sử dụng vũ khí công nghệ cao với sức hủy diệt lớn... đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng và phát huy nhân tố chính trị-tinh thần, đặc biệt là ý chí, niềm tin, quyết tâm chiến đấu của bộ đội.

Nước ta còn nhiều khó khăn về phát triển kinh tế-xã hội; tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, làm cho tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ diễn biến hết sức phức tạp, gây cản trở quá trình xây dựng và phát huy nhân tố chính trị-tinh thần của quân đội ta.

Cùng với đó là tác động từ sự chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt, là sự xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp vị thế, uy tín của “Bộ đội Cụ Hồ”..., đã tác động trực tiếp đến nhận thức, thái độ, niềm tin, tình cảm của bộ đội.

PV: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới việc xây dựng nhân tố chính trị-tinh thần cho bộ đội cần tập trung vào những nội dung trọng tâm gì?

Trung tướng Trịnh Văn Quyết: Việc xây dựng nhân tố chính trị-tinh thần của quân đội cần phải toàn diện, đồng bộ, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm, đó là: Coi trọng xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cấp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của dân tộc, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đối tượng, đối tác; phương thức tác chiến, ưu thế và hạn chế của vũ khí công nghệ cao của kẻ địch; nêu cao ý chí quyết tâm, xây dựng niềm tin chiến thắng, tin tưởng vào khả năng chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập; tăng cường rèn luyện bộ đội trong thực tiễn, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật và xây dựng ý chí dám đánh, biết đánh và biết thắng.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và giải quyết tốt chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

TRẦN QUYẾT (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)