Chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo


Nội dung chương trình, tài liệu tải về tại đây.

Vụ KHTC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)