Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành TT&TT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 16/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyế định số 1423/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành TT&TT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.


tru-so-moi-4-9-a-copy-1.jpg

Ảnh trụ sở Bộ TT&TT

Kế hoạch nêu rõ: Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ban hành Kế hoạch triển khai tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành TT&TT.

Đồng thời, tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành TT&TT tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Kế hoạch cũng yêu cầu: Phong trào thi đua phải được được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn Ngành TT&TT, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong việc thực hiện “mục tiêu kép”: vừa đảm bảo công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Về nội dung phong trào thi đua Kế hoạch nhấn mạnh: Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các cơ quan, đơn vị, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội.

Phong trào thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

2. Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch để kiểm soát tốt hơn đại dịch Covid-19.

3. Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực trong toàn Ngành phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

4. Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống của cán bộ, công nhân viên chức, đặc biệt là các gia đình người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người lao động, nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn.

5. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để đưa thông tin giả, sai sự thật nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; gây rối, chống phá nỗ lực phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước.

6. Thi đua thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và những quy định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế. Xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19 tại trụ sở Bộ và các cơ quan, đơn vị; triển khai hiệu quả, an toàn Chiến lược vắc xin phòng Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm sớm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

7. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ngành TT&TT phối hợp với tổ chức đoàn thể cùng cấp phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tiếp tục có nhiều đề xuất sáng tạo, chung tay, góp sức, chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ, Bộ TT&TT trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, vấn đề bất cập trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

3. Các đơn vị chủ trì lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (Vụ Bưu chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Công nghệ thông tin, Cục Viễn thông, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Báo chí) chủ động đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, các giải pháp góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.

4. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Bộ chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sớm phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Công đoàn TT&TT Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ phối hợp với Bộ TT&TT triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; chỉ đạo, vận động công đoàn, đoàn cơ sở các cấp trong Ngành phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực, chung tay, góp sức, chia sẻ, đồng hành cùng Bộ TT&TT và các đơn vị, địa phương tham gia các hoạt động hỗ trợ, phòng chống đại dịch Covid-19.

6. Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn thanh niên Bộ TT&TT căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, hoạt động cụ thể bám sát chỉ đạo của Bộ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan Bộ, tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng, chống đại dịch Covid-19 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

7. Văn phòng Bộ (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ TT&TT) thường xuyên rà soát, cập nhật các kế hoạch, phương án, quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động bình thường tại trụ sở 18 Nguyễn Du và trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, không để xảy ra các vấn đề mất an toàn trong tình hình mới của dịch Covid-19; phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Bộ đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

8. Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát, sắp xếp, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ TT&TT theo các quy định pháp luật.

9. Các cơ quan báo chí, truyền thông (Trung tâm Thông tin, Báo VietNamNet) xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua.

10. Giao Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng): Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể trong toàn Ngành TT&TT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc đăng ký tham gia Phong trào thi đua và Kế hoạch hành động; Tổ chức theo dõi, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; Định kỳ hoặc đột xuất tiến hành sơ kết, tổng kết, tôn vinh, khen thưởng đối với Phong trào thi đua; Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ TT&TT về kết quả thực hiện Phong trào thi đua.

PV

Từ khóa: Bộ TT&TT, ban hành Kế hoạch, phong trào thi đua đặc biệt, Ngành TT&TT, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )