Quyết định phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 7/9/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 1375/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT. 


toan-canh_2.jpg 

Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT

Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc quan trọng, cấp bách, nhạy cảm, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, công tác của Bộ; những vấn đề, nội dung công tác mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong Quyết định này. Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

Các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên trong các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được Bộ trưởng phân công. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công.

Trong quá trình chỉ đạo, xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị, địa phương do Thứ trưởng khác phụ trách thì các Thứ trưởng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có nội dung công việc mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong Quyết định này, Thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được phân công.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền cho một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng lãnh đạo công tác của Bộ.

Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng trực tiếp hoặc giao Thứ trưởng khác chỉ đạo, xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng. 

Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Bộ trưởng và Thứ trưởng họp để giải quyết những công việc cần bàn bạc tập thể. Các Thứ trưởng báo cáo Bộ trưởng và thông báo cho các Thứ trưởng khác biết về nội dung chỉ đạo công tác của mình.

Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi công việc được Bộ trưởng phân công

Chỉ đạo thực hiện chương trình công tác của Bộ; Chủ động đề xuất với Bộ trưởng các chủ trương chính sách, cơ chế và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, công tác mình phụ trách; Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức, thực hiện các quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, công tác do mình phụ trách; Phát hiện, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung; Theo dõi và xử lý các công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công; chủ động chỉ đạo và phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công; Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất báo cáo theo yêu cầu của Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ tình hình các lĩnh vực công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công quản lý; nhận xét, đánh giá và đề xuất các vấn đề cần giải quyết.

Các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ TT&TT gồm: 1. Bưu chính, chuyển phát; 2. Viễn thông, tần số vô tuyến điện; 3. Ứng dụng công nghệ thông tin; 4. An toàn, an ninh mạng;  5. Công nghiệp, công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông; 6. Báo chí, truyền thông (báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở).

Phân công công việc cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 

1. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Thứ trưởng Phan Tâm được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Thông tin đối ngoại.

Đồng thời trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Cục Thông tin đối ngoại; Tạp chí TT&TT; Nhà Xuất bản TT&TT.

3. Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát, giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức, quản lý tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Phòng chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm; Thanh tra; Báo chí; Xuất bản, In và Phát hành: Thông tin cơ sở: In và Phát hành; Thông tin cơ sở; Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh); Công tác Quốc phòng - An ninh, Quân sự của Bộ.

Đồng thời, theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành.

4. Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông. Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. 

Đồng thời theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công nghệ thông tin; Cục Viễn thông; Cục Tần số Vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Báo Vietnamnet.

5. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng. Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Chuyển đổi số, Kinh tế số; Ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ TT&TT; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cải cách hành chính; Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT.

Đồng thời theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Vụ Quản lý Doanh nghiệp; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược TT&TT; Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ TT&TT xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng để đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/9/2021. 

TT

Từ khóa: Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Quyết định 1375

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)