Thứ trưởng Phạm Đức Long


ThutruongLong.jpg

Họ và tên: Phạm Đức Long

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 27/05/1970

Quê quán: Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

ThutruongLong.png

- Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, Internet; Tần số vô tuyến điện.

- Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thanh tra; Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh); Quân sự của Bộ; Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )