Bạc Liêu hoàn thành điều tra cơ sở hành chính 2021

(Mic.gov.vn) - 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1096 ngày 23/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01 ngày 8/2/2021 về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bạc Liêu năm 2021. Việc tổ chức điều tra cơ sở hành chính được tiến hành trong quý 2/2021.


bac-lieu-hoan-thanh-DT-CSHC.jpg

Bạc Liêu tổ chức tập huấn điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Để tiến hành cuộc Tổng điều tra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1503 ngày 14/9/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Quyết định số 1504 ngày 14/9/2020 về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tỉnh xác định đây là cuộc điều tra quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, do đó việc thu thập các thông tin phải bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh giao Cục Thống kê chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện điều tra thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính, kết quả thu, chi hành chính... theo đúng phương án, kế hoạch điều tra, đảm bảo công tác điều tra được triển khai đúng tiến độ thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương. Với phạm vi điều tra tương đối rộng, đối tượng điều tra đa dạng và nội dung điều tra khá phức tạp, tỉnh đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong đó, chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện điều tra. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn cho các điều tra viên, giám sát viên các cấp, trọng tâm là hướng dẫn việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các giai đoạn của cuộc điều tra, nhất là bước sử dụng phần mềm thu thập thông tin trên môi trường điện tử điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Kết quả tính từ ngày 1/3 - 15/5/2021, Bạc Liêu đã thực hiện hoàn thành việc điều tra cơ sở hành chính thu thập thông tin 289/289 mẫu phiếu điều tra, (đạt tỷ lệ 100%), trong đó cấp tỉnh là 51 mẫu phiếu, cấp huyện 238 mẫu phiếu gửi về Bộ Nội vụ theo quy định.

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai thu thập thông tin của cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo phương án của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương.

 

Nguồn: baobaclieu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)