Cần Thơ: Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 1-3-2021, Tổng điều tra kinh tế (ÐTKT) và Ðiều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 sẽ chính thức bắt đầu trên phạm vi cả nước. Cùng với các địa phương, TP Cần Thơ chủ động trong công tác để bắt tay vào nhiệm vụ quan trọng này, đảm bảo hoàn thành tốt nhất theo đúng kế hoạch.


20210309-l28.jpg

Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp thực hiện thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-5-2021. Trong ảnh: Hoạt động tại Công ty CP May Tây Đô.

Tổng ÐTKT năm 2021 là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra hết sức quan trọng do ngành Thống kê thực hiện. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng, cuộc Tổng ÐTKT thực hiện nhằm đưa ra số liệu toàn bộ của các ngành kinh tế. Qua đó sẽ nắm được quy mô, cơ cấu của từng ngành trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Số liệu điều tra có ý nghĩa quan trọng trong công tác tham mưu của các bộ, ngành, địa phương giúp Ðảng, Nhà nước có bức tranh tổng thể về thực trạng của nền kinh tế của từng ngành, từng địa phương cũng như của cả nước. Từ đó, xác định được tiềm năng, lợi thế cần được khai thác và nhận diện được các rào cản, thách thức để xây dựng được chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Theo đó, đối tượng điều tra của Tổng ÐTKT năm 2021 bao gồm tất cả các đơn vị kinh tế: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Nội dung thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư…). Bên cạnh đó là thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội...

Song song đó, Ðiều tra CSHC năm 2021 cũng được bắt đầu thu thập thông tin từ ngày 1-3-2021. Cuộc điều tra thu thập thông tin về số CSHC, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các CSHC; kết quả thu chi của CSHC ở nước ta. Qua đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Ðồng thời, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số CSHC, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các CSHC; kết quả thu chi của CSHC…). Ðồng thời, bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hằng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về CSHC cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương.

Ðối tượng, đơn vị Ðiều tra CSHC năm 2021 gồm các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Nội dung điều tra tập trung vào 5 nhóm thông tin lớn như: thông tin nhận dạng cơ sở; thông tin về lao động, thu nhập của người lao động; kết quả thu, chi năm 2020; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của CSHC và một số thông tin theo chuyên đề cần đánh giá như thông tin về tài sản cố định, đất.

Theo số liệu khảo sát ban đầu, TP Cần Thơ có khoảng 9.160 doanh nghiệp hạch toán độc lập; 779 đơn vị sự nghiệp; 89 hiệp hội và khoảng 88.126 đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể. Ðể chuẩn bị cho Tổng ÐTKT và Ðiều tra CSHC năm 2021, ông Trần Văn Dũng, Phó cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ, cho biết: Thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng ÐTKT và Ðiều tra CSHC năm 2021, Tổ Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp; tham gia tập huấn cấp Trung ương tổ chức. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch triển khai Tổng ÐTKT và Ðiều tra CSHC năm 2021. Trong tháng 2-2021, ngành Thống kê thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi để các đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và phối hợp tốt trong công tác thu thập thông tin đầy đủ, chính xác. Cục Thống kê tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, quản trị hệ thống và tổ chức tập huấn cấp quận, huyện đến xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra theo quy định của phương án Tổng ÐTKT và Ðiều tra CSHC năm 2021.

Ðánh giá cuộc Tổng ÐTKT và Ðiều tra CSHC năm 2021 có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo bám chặt kế hoạch, phương án điều tra và theo sát địa bàn được phân công. Ðồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện nhằm chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn để Tổng ÐTKT và Ðiều tra CSHC năm 2021 đạt kết quả tốt nhất. Cục Thống kê thành phố chuẩn bị chu đáo cho các lớp tập huấn, các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện; sẵn sàng các phương án ứng phó các tình huống có thể xảy ra trong quá trình triển khai. Ðồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo chất lượng nguồn thông tin…

Các nhóm thông tin Tổng ĐTKT và Điều tra CSHC năm 2021 được thu thập theo 2 hình thức, đó là trực tuyến - thu thập thông tin qua webform hoặc phỏng vấn trực tiếp.

Thời gian thu thập thông tin cuộc Tổng ĐTKT năm 2021 như sau: đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp thực hiện từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-5-2021; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1-3 đến hết 30-4-2021. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thời gian thu thập từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-7-2021.

Cuộc điều tra CSHC năm 2021 được tiến hành thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-5-2021.

Số liệu sơ bộ Tổng ĐTKT và Điều tra CSHC năm 2021 công bố vào tháng 12-2021 và kết quả chính thức công bố vào tháng 2-2022.

 

https://baocantho.com.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)