Hà Tĩnh: Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của BCĐ TW về việc tiến hành TĐT kinh tế năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về thành lập Ban chỉ đạo TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng Ban; Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó ban Thường Trực; Giám đốc Sở Nội vụ làm phó Ban, các thành viên là lãnh đạo các Sở, Ngành có liên quan; thành lập Tổ thường trực giúp BCĐ tỉnh gồm 23 đồng chí thuộc các Sở, ngành, do đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thống kê làm Tổ trưởng.


20210309-l10.jpg

Ảnh minh họa

Đã có 13/13 BCĐ cấp huyện, với 158 thành viên, do Lãnh đạo UBND cấp huyện làm trưởng Ban và 13/13 Tổ giúp, với 166 thành viên, do Lãnh Chi cục Thống kê cấp huyện làm Tổ trưởng. Có 216/216 Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã, với 1.839 thành viên, do Lãnh đạo UBND cấp xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngày 23/02/2021, BCĐ TĐT Tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, có sự tham dự của Trưởng Ban chỉ đạo cấp xã để rà soát lại công tác chuẩn bị và nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới.

Đến nay, Ban chỉ đạo các cấp đã và đang tổ chức rà soát các đơn vị điều tra (bảng kê); ban hành kế hoạch TĐT, kế hoạch tuyên truyền; Phân công nhiệm vụ và địa bàn cho thành viên BCĐ tỉnh; dự thảo chỉ thị của UBND Tỉnh.

Để cuộc TĐT được thực hiện thành công yêu cầu thành viên BCĐ tỉnh, các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và Ban chỉ đạo các cấp chuẩn bị thật tốt cho công tác Tổng điều tra; các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác tuyên truyền theo chuyên trang, chuyên mục về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra, kịp thời nêu gương tốt việc tốt trong quá trình thực hiện; Sở Nội vụ chịu trách nhiệm Điều tra các cơ sở hành chính năm 2021 theo hướng dẫn và kế hoạch của BCĐ Điều tra của Bộ Nội vụ và Cục Thống kê, cơ quan Thường trực BCĐ, phối hợp với các cơ quan, sở, ngành, UBND và BCĐ cấp huyện cấp xã và chịu trách nhiệm toàn diện cuộc TĐT kinh tế và Điều tra tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tổ chức phân tích kết quả Tổng điều tra để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của BCĐ Trung ương. Với tinh thần chủ động phòng ngừa dịch Covid-19, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Hà Tĩnh sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 thành công./.

 

Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Uỷ viên Thường trực BCĐ tỉnh Hà Tĩnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)