Bắc Giang: Triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 từ 01/3

(Mic.gov.vn) - 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Giang (BCĐ) vừa ban hành Kế hoạch số 675/KH-BCĐ, về việc Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.


20210304-l11.jpg

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phạm Bá Dũng triển khai phương án, kế hoạch Tổng điều tra. (Nguồn: bacgiang.gov.vn).

Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) năm 2021 sẽ thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng CNTT, cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kế, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kế khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia; cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội.

Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 sẽ thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính, kết quả thu chi của cơ sở hành chính nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực…; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính; bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu khác; cập nhật CSDL và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo.

BCĐ yêu cầu BCĐ các cấp và Tổ Thường trực giúp việc BCĐ các cấp tổ chức, thu thập thông tin (qua Web- Form và qua phỏng vấn trực tiếp), xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc Tổng điều tra theo đúng quy trình của Phương án điều tra; Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các nội dung điều tra theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tính kế thừa và so sánh với các kỳ Tổng điều tra trước; Đảm bảo tính khả thi về nội dung, đáp ứng yêu cầu tổng hợp chi tiêu thống kế quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015; Ứng dụng CNTT một cách triệt để trong tất cả các công đoạn của cuộc Tổng điều tra nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, bỏ sót; Quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân trong việc tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra.

Theo đó, từ ngày 01/3 đến 30/5 BCĐ các cấp tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) thuộc khối doanh nghiệp (DN); các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, các cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.

Từ ngày 01/7 đến 30/7, tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở SXKD cá thể, phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Thời gian nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp xã hoàn thành trước ngày 20/8/2021; BCĐ cấp huyện hoàn thành trước ngày 10/9/2021; BCĐ cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 01/10/2021. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng 02/2022./.

 

 

Nguồn: Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)