Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện.


Kinh-Te.jpg

Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương được tập huấn về Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau như: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

Kết quả của cuộc điều tra sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị tập huấn tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị triển khai tổng điều tra.

Thông qua Hội nghị nhằm giới thiệu, hướng dẫn các bộ, ngành thuộc cơ quan Trung ương về việc cung cấp thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1.3.2021 các bộ, ngành cơ quan Trung ương sẽ truy cập vào trang web điều tra cơ sở hành chính năm 2021 để cung cấp thông tin về cơ sở hành chính tại các bộ, ngành cơ quan Trung ương và cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp của Trung ương.

Ngày 24.2.2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho Tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe trình bày và tập trung thảo luận về các nội dung như: phương án điều tra cơ sở hành chính; hướng dẫn phần mềm thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính; giới thiệu quy trình rà soát đơn vị hành chính, sự nghiệp; nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu sự nghiệp; giới thiệu phần mềm thu thập thông tin phiếu sự nghiệp.

 

 

https://laodong.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)