Mẫu logo, khẩu hiệu, thẻ điều tra viên, nội dung tin nhắn sử dụng trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021


Mẫu logo, khẩu hiệu, thẻ điều tra viên, nội dung tin nhắn sử dụng  trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Xem tại đây: Upload_Moi/2020_anh02/Logo,-khẩu-hiêu-9-M-.doc
 

 

 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )