Tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.


Theo đó, sắp xếp các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng các cơ quan báo in, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm. Các cơ quan báo chí in được giao quyền tự chủ tài chính. Tỉnh có chính sách ưu tiên đầu tư ngân sách cho cơ quan báo chí in chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số ấn phẩm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể của tỉnh. Các cơ quan báo, tạp chí in được phép có báo, tạp chí điện tử. Các báo, tạp chí điện tử tự cân đối tài chính. Tỉnh có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với một số chuyên mục, chương trình... phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại.
 
Về phương án sắp xếp, giữ nguyên 01 cơ quan báo in thuộc Đảng bộ tỉnh là Báo Thái Bình; 01 cơ quan tạp chí in thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh là Tạp chí Văn nghệ Thái Bình. Chấm dứt hoạt động của Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Về lộ trình thực hiện, Báo Thái Bình duy trì và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả 02 ấn phẩm báo chí in gồm Báo Thái Bình hàng ngày; Báo Thái Bình cuối tuần. Báo Thái Bình được giao quyền tự chủ tài chính; tiếp tục duy trì, phát triển Báo Thái Bình điện tử (tại địa chỉ http://baothaibinh.com.vn); xây dựng Đề án hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan chủ quản.
 
Tạp chí Văn nghệ Thái Bình duy trì nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Thái Bình, có thể xuất bản thêm tạp chí điện tử bảo đảm thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.
 
Trước ngày 31/11/2019, hoàn thành Đề án sắp xếp thực hiện chấm dứt hoạt động của Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông); trước ngày 30/5/2020, có hồ sơ chấm dứt hoạt động của Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, Thẻ Nhà báo và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
 
Đối với phát thanh - truyền hình, đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình truyền hình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.
 
Về phương án sắp xếp, giữ nguyên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình duy trì, nâng cao chất lượng 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình và 01 trang thông tin điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của tỉnh. Lộ trình thực hiện, đến hết năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Tỉnh thực hiện chính sách đặt hàng, hỗ trợ đối với những chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể của tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng Đề án tự chủ về tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quý I năm 2020.
 
Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan báo chí thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí; xây dựng và đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách để hoạt động báo chí phát triển đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; xây dựng cơ chế hỗ trợ, định mức đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các cơ quan báo chí.
 
Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời đảm bảo từng bước sắp xếp hệ thống báo chí của tỉnh tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu quả, phát triển báo chí đi đôi với quản lý theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp.
                                                                                                         

Lan Anh (Sở TTTT Thái Bình)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)