Tài liệu hướng dẫn “Yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng”

(Kèm theo Công văn 1694/BTTTT-CATTT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Cục An toàn hông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)