Bắc Giang: Phát huy vai trò của Đài truyền thanh cơ sở trong xây dựng Nông thôn mới

(Mic.gov.vn) - 

Xây dựng Nông thôn mới (NTM) là cốt lõi của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 26 về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước để phát triển khu vực nông thôn. Theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Giang được giao 80 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay toàn tỉnh đã có 74 xã đạt chuẩn NTM và vào ngày 8/11/2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận huyện Việt Yên đạt chuẩn huyện NTM năm 2018. Một trong số 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM là tiêu chí về thông tin và truyền thông.


Vai trò của Đài truyền thanh cơ sở
 
Đài truyền thanh cơ sở (xã, phường, thị trấn) có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị xã hội ở địa phương. Đây là kênh thông tin quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời là công cụ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở đến đông đảo người dân; là diễn đàn thể hiện quyền được biết, được bàn của nhân dân, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao dân trí, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước.

20181217-l1.jpg

Cán bộ đài xã Tiên Sơn kiểm tra hệ thống loa (Ảnh- Báo Bắc Giang)

Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở ghi rõ: Đài truyền thanh cấp xã có nhiệm vụ sản xuất các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc để phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài; phối hợp với Đài Truyền thanh cấp huyện sản xuất các chương trình phát thanh để phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài huyện. Nội dung các chương trình của Đài Truyền thanh cơ sở tập trung thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp xã; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương; những quy định của chính quyền xã và hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở.
 
Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện thực tế, Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện việc tiếp sóng, phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện để phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu của nhân dân địa phương trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở; phát sóng các chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Đài; quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát lại các chương trình phát thanh của Đài cấp trên.
 
Có thể khẳng định những năm qua hệ thống truyền thanh cơ sở đã thông tin nhanh nhạy, kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện, xã tới người dân, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp kinh tế - xã hội phát triển.
 
Nâng cao vai trò của Đài truyền thanh cơ sở trong xây dựng NTM
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng ở các địa phương, là cốt lõi của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 26 về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước để phát triển khu vực nông thôn. Đồng hành với công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời gian qua có sự đóng góp tích cực của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm mới trong xây dựng NTM được chuyển tải qua hệ thống truyền thanh cơ sở đã thu hút sự quan tâm của người dân, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi để chủ động tham gia, tích cực thực hiện xây dựng NTM. Người dân nhiều địa phương tích cực ủng hộ phong trào, tự nguyện hiến đất, vật liệu xây dựng, tham gia ngày công… để triển khai chương trình, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Chính sự vào cuộc tích cực của Đài truyền thanh cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM.

20181217-l2.jpg

Cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở trong buổi tập huấn của Sở TT&TT

Thông qua các chuyên mục như: Nông nghiệp nông thôn; Khuyến nông; Bạn của nhà nông; Nhà nông cần biết; Tìm hiểu pháp luật; Gương nông dân làm kinh tế giỏi… Đài truyền thanh cơ sở đã đăng tải hàng nghìn lượt tin, bài phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM từ Trung ương đến địa phương, các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành; những ý kiến của lãnh đạo địa phương về một số khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ; những biện pháp kích cầu, tổ chức sản xuất hiệu quả; thu hút đầu tư CN-TTCN, ngành nghề nông thôn; công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng thương hiệu một số nông sản; công tác chuyển giao KHKT, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; hiến đất làm đường ích nước, lợi dân... Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân; kịp thời cổ vũ những những cách làm sáng tạo và hiệu quả, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào, thực sự trở thành người bạn đồng hành cùng với công cuộc xây dựng NTM. Kết quả đó cũng khẳng định: khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhận được sự đồng thuận của nhân dân thì những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua cũng sẽ có hướng giải quyết. Mới hay sức mạnh tiềm ẩn trong cộng đồng làng xã là rất lớn. Có thể thấy sự đồng thuận, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là việc huy động sức mạnh từ các tầng lớp nhân dân là nhân tố cốt lõi làm nên thắng lợi của chương trình xây dựng NTM.
 
Những khó khăn cần khắc phục
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thấy rằng thời gian qua hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên toàn tỉnh nói chung chưa mạnh dạn chỉ ra những địa phương còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào ngân sách, chưa chủ động sáng tạo, phát huy hết khả năng khơi dậy mọi nguồn lực để tập trung cho xây dựng NTM. Những người làm truyền thanh cơ sở chưa tích cực tìm tòi, phát hiện và cổ vũ cho cái mới, đặc biệt là mô hình sản xuất mới chứa đựng hàm lượng chất xám cao trên địa bàn nông thôn, những mô hình mang tính chất phát triển bền vững...
 
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, Đài truyền thanh cơ sở cũng cần phải liên tục đổi mới, có sự cạnh tranh lành mạnh để đem đến cho thính giả những thông tin hữu ích, mới mẻ. Nếu vẫn duy trì cách thông tin theo lối mòn cũ thì người dân sẽ không mặn mà tiếp nhận, bởi họ đang có quá nhiều sự lựa chọn. Đài truyền thanh cơ sở có lợi thế rất lớn là thông tin gần gũi, thiết thực, mang đậm hơi thở của đời sống cơ sở. Tuy nhiên, người dân thời đại cách mạng 4.0 luôn có nhu cầu nắm bắt thông tin mới, thông tin đó đây. Bên cạnh những thông tin rất quan trọng về vùng đất, con người địa phương, phong tục tập quán ở làng, xã… thì việc cập nhật thông tin thế giới, kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến sẽ giúp người dân tiếp cận tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp… Với sự đồng hành tích cực của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, nhất định phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng NTM” sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp./.

Vân Hồng (Sở TT&TT Bắc Giang)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)