Bộ TT&TT được giao tổ chức lập hai quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

(Mic.gov.vn) - 

Hai quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT tổ chức lập gồm Quy hoạch hạ tầng TT&TT và Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản.


 439440639595dtnv-dlzo.jpg

Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông là 1 trong 2 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT tổ chức lập

Quyết định 995 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành.
Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao 14 Bộ tổ chức lập 39 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong 4 lĩnh vực, bao gồm: Kết cầu hạ tầng; Sử dụng tài nguyên; Bảo vệ môi trường; và Bảo tồn đa dạng sinh học.
 
Cụ thể, thống kê cho thấy, trong 39 quy hoạch được Thủ tướng giao cho các Bộ tổ chức lập, có 27 quy hoạch thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng, 10 quy hoạch trong lĩnh vực sử dụng tài nguyên, hai lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cùng có mỗi lĩnh vực 1 quy hoạch.
 
Cũng theo thống kê, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được giao tổ chức lập nhiều quy hoạch ngành quốc gia nhất với 6 quy hoạch. Số quy hoạch ngành quốc gia 2 Bộ Giao thông Vận tải và Công Thương chịu trách nhiệm lập cùng là 5 quy hoạch mỗi bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao tổ chức lập 4 quy hoạch ngành quốc gia. Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động Thương binh & Xã hội có trách nhiệm tổ chức lập 3 quy hoạch ngành quốc gia/bộ.
 
Cùng được Thủ tướng Chính phủ giao lập 2 quy hoạch ngành quốc gia như 4 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an và Xây dựng, Bộ TT&TT sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lập 2 quy hoạch gồm: Quy hoạch hạ tầng TT&TT và Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản.
 
Ba quy hoạch ngành quốc gia được Thủ tướng giao cho 3 Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài chính lần lượt là: Quy hoạch mạng lưới cơ sở tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở; Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch, tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn thi hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia, nhằm đảm bảo tính thống nhất của quy hoạch ngành quốc gia với các quy hoạch cấp quốc gia quy định tại Luật Quy hoạch.

infonet.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)