Đảng bộ Bộ TT&TT học tập Nghị quyết TW 7 (khóa XII)

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 8/8/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa XII) nhằm giúp các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Thứ trưởng Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT.


20180808-l3.jpg

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức TW  giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT và toàn thể đảng viên của các cơ quan, đơn vị tại 13 điểm cầu của Hội nghị trực tuyến. 
 
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành TW Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức TW (Thường trực Đề án TW 7) giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về  “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;  Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28/NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”…
 
Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ TT&TT đã công bố dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành TW. Theo đó, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, để các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và tổ chức triển khai có hiệu quả; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ TT&TT; Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao.
 
Đồng thời, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc căn cứ các Nghị quyết của Hội nghị TW 7 và chương trình hành động này để xây dựng chương trình hành động hoặc ban hành các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ, Chi bộ sát thực tiễn, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện các Nghị quyết./.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)