Họp Ban Soạn thảo Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch”

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 27/4/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo - Trưởng Ban Soạn thảo xây dựng Đề án“Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch” (gọi tắt là Đề án) đã chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án.


20180427-l2.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại cuộc họp

Ngày 10/1/2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch” do Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo làm Trưởng Ban Soạn thảo; các thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan gồm: Bộ TT&TT; Bộ Công an; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam…
 
Theo đó, Đề án được xây dựng dựa trên căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới…và các văn bản luật có liên quan.
 
Về quan điểm xây dựng Đề án, triển khai thực hiện Đề án phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tuyên truyền phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển của các ngành, các lĩnh vực; Tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, ổn định, thân thiện, giàu lòng mến khách; Chủ động và kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa…
 
Mục tiêu của Đề án là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch; xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với du khách…
 
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các Bộ, ngành trung ương và địa phương về phát triển du lịch; tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển du lịch, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; Tuyên truyền thể hiện rõ vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch thúc đẩy sự phát triển các ngành, các lĩnh vực khác.
 
Hình thức tuyên truyền trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình) ở trung ương, địa phương, các đài truyền thanh cấp huyện; các cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp; Chú trọng tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin cơ sở phù hợp với từng đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo - Trưởng Ban Soạn thảo Đề án nhấn mạnh: Khi triển khai xây dựng Đề án cần bám sát vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết và các Quyết định của Chính phủ có liên quan đến phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để cụ thể hóa vào Đề án đang triển khai; các Bộ, ngành có liên quan cần chủ động cung cấp thông tin có liên quan và xác định cần phải tuyên truyền cái gì đối với ngành, lĩnh vực và của địa phương… Và Bộ TT&TT sẽ giúp các Bộ, ngành, các tỉnh có liên quan lựa chọn cách thức, phương thức tuyên truyền sao cho có hiệu quả thiết thực, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
 
Cũng tại cuộc họp, Trưởng Ban Soạn thảo đề nghị các thành viên trong Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án đề cao tinh thần trách nhiệm, các thành viên Tổ Biên tập thường xuyên trao đổi với Ban Soạn thảo để thống nhất nội dung Đề án, đảm bảo tính nhất quán, triển khai theo đúng tiến độ đã đề ra, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Theo kế hoạch, Đề án dự kiến trình Chính phủ trong quý 3/2018.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)