Đảng bộ Bộ TT&TT học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 5/1/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Tâm, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT. Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng thuộc Ban Tổ chức TW, Thường trực Đề án TW 6 trực tiếp báo cáo tại Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT và toàn thể đảng viên của các cơ quan, đơn vị tại 12 điểm cầu của Hội nghị trực tuyến.


IMG-3341.JPG

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng thuộc Ban Tổ chức TW, Thường trực Đề án TW 6 trực tiếp báo cáo tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ TT&TT những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
 
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/10 đến ngày 11/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.
 
Để tạo điều kiện cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ TT&TT hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trên cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch số 632-KH/ĐU ngày 18/12/2017, Đảng ủy Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nhằm giúp các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung cơ bản của Hội nghị TW 6 khóa XII. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng thuộc Ban Tổ chức TW, Thường trực Đề án TW 6 trực tiếp báo cáo tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ TT&TT những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”...
 
Theo đó, 4 Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy đã công bố dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các tổ chức Đảng xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo và gửi về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, phê duyệt./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)