Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nhiều nội dung thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

(Mic.gov.vn) - 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.


2016084-m2.jpg
Thời gian tới, các Đảng bộ trực thuộc Khối đổi mới cách thức tổ chức học tập Nghị quyết - Ảnh: HM
 
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm cụ thể hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp để đưa các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối vào cuộc sống; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.
 
Để cụ thể hóa những nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào cuộc sống, các đảng bộ trực thuộc cần tập trung vào 4 nội dung cụ thể, đó là: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng chi bộ; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
Chương trình đề ra các giải pháp cụ thể như: Cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu ở các cấp xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện việc nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, quan hệ, ứng xử tại cơ quan, đơn vị; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo tinh thần Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
 
Để nâng cao chất lượng chi bộ, chi ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa đối với từng khâu, lĩnh vực thực hiện còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra và những vấn đề mới phát sinh đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, hiệu quả. Cụ thể hóa quy chế làm việc của chi ủy. Phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng cấp ủy viên, đảng viên của chi bộ, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chi ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên ngay tại mỗi chi bộ; chú trọng quan tâm đến tình hình tư tưởng, sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, các cấp ủy đảng xây dựng, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác, phân công cấp ủy viên nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Bí thư cấp ủy các cấp, nhất là cấp chi bộ trực tiếp quán triệt, phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về kết quả thực hiện. Cấp ủy cấp trên phân cấp cho cấp ủy cấp dưới chịu trách nhiệm trong cả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, nghiên cứu, quán triệt ở từng cấp.
 
Cùng với đó, các Đảng bộ trực thuộc Khối đổi mới cách thức tổ chức học tập nghị quyết theo 3 hình thức chủ yếu là: học tập trên lớp; học tập qua sinh hoạt chi bộ; học tập qua tự nghiên cứu tài liệu; đảng viên thuộc lĩnh vực nào học tập, quán triệt sâu lĩnh vực đó. Đảng ủy Khối xây dựng, chuẩn hóa quy trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối...
 
Các Đảng bộ trực thuộc căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xây dựng chương trình hành động sát thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp./

Hoàng Mẫn (ĐCSVN)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)