Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đơn vị khu vực phía Nam

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/5, tại TP.Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối cho hơn 600 cán bộ, đảng viên của các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Khối khu vực phía Nam.

 

20160526-m1.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Đợt sinh hoạt chính trị này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, lệch lạc.
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần cách mạng để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết và xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo các nghị quyết do Đại hội XII của Đảng đề ra phù hợp với điều kiện của các cơ quan, đơn vị mình… 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà quán triệt các nội dung cơ bản và mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng thông qua các nhóm vấn đề chính: Những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại; Đẩy mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...
 
Cũng tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên còn được nghe những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt cách thức tổ chức học tập, tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở từng chi bộ./.

Theo ĐHXII

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)