Bộ TT&TT ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2020

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/5/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số1563/KH-BTTTT thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 202020160518-m20.jpg
 
Để thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức ngành Thông tin và Truyền thông nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có phẩm chất, năng lực và trình độ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
 
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cần tập trung vào các nội dung sau:
 
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cần lồng ghép các nội dung kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các buổi tập huấn, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề. Tổ chức cung cấp thông tin, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên chuyên viết về pháp luật của các cơ quan báo chí, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
 
Triển khai thực hiện các nhóm giải pháp tại Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 như tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; đảm bảo công khai, minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, nhất là trong một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng như: cấp phép, tài chính, mua sắm công.
 
Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; chủ trì xây dựng báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
 
Hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng môi trường kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng.
 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng; tập trung vào một số lĩnh vực như đầu tư xây dựng; thu, chi ngân sách; tài chính doanh nghiệp; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, cấp phép... nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 
Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình… dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các báo, đài; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí, hợp triển khai các cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo, đài.
 
Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ và theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)