Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng

(Mic.gov.vn) - 

Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 74)