Tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015

(Mic.gov.vn) - Chiều nay 31/12/2014, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015. Gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các đoàn thể chính trị- xã hội; đại diện 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và các cơ quan báo chí đã tham dự Hội nghị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị.


 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2014, tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường; tình hình chính trị - xã hội trong nước ổn định, nền kinh tế đang từng bước phục hồi, tăng trưởng khá; nhưng chưa vững chắc, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn có kết quả. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta, tạo nên phản ứng trong các tầng lớp nhân dân. Trước tình hình trên, các ban, bộ, ngành, địa phương, lực lượng báo chí, tuyên truyền của cả nước đã vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động ngày càng đi vào thực chất; sự phối hợp giữa Trung ương với địa phương, giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối ngoại, giữa trong nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng ta về những vấn đề được dư luận quan tâm được chuyển tải đến nhân dân các nước, kiều bào ta ở nước ngoài một cách kịp thời, qua nhiều kênh và thứ tiếng khác nhau, góp phần tạo dư luận thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên thế giới.
 
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, như: cơ chế chỉ đạo, phối hợp và cung cấp thông tin của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị tuy đã được đổi mới, cải tiến, nhưng vẫn chưa đồng bộ, chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nội dung, hình thức thông tin chưa thật sự phong phú, nhiều tin, bài thiếu sức thuyết phục, chưa phù hợp với nhu cầu đa dạng của các đối tượng khác nhau. Thông tin bằng tiếng nước ngoài mặc dù đã được tăng cường, nhưng vẫn chưa đến được với một số đối tượng quan trọng; công tác đấu tranh dư luận trên các vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, biên giới lãnh thổ, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... có lúc còn bị động, chưa kịp thời.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm tiếp tục đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, góp phần tích cực tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: Dự báo tình hình quốc tế năm 2015 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế-xã hội trong nước tuy đạt được những kết quả khích lệ nhưng chưa vững chắc; năm nay sẽ tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2015 cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
Một là, trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả hoạt động năm 2014 các ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp phù hợp với đặc điểm riêng để triển khai thực hiện có hiệu quả ba nội dung công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2015. Chú ý gắn các nội dung trên với công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện quan trọng.
 
Hai là, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, bộ, ngành; giữa Trung ương với địa phương; giữa trong nước và ngoài nước; giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân. Chủ động thông tin, tuyên truyền, kịp thời để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu đầy đủ về các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, nhất là về lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông; tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế đối với Việt Nam và trong vấn đề Biển Đông.
 
Ba là, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp định hướng dư luận nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh; đấu tranh dư luận, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch xung quanh các vấn đề chủ quyền lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.
 
Bốn là, chủ động, tích cực, đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng tuyên truyền cụ thể, đạt hiệu quả. Bảo đảm công tác tuyên truyền huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị; các chính khách, các học giả, các nhà khoa học, phóng viên báo chí quốc tế; qua đó, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với chủ trương của Đảng và Nhà nước tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Năm là, tập trung triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm thành công việc tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại...
 
 
 
Hội nghị đã khen thưởng một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc năm 2014./.

Doãn Mạnh - Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)