Chính thức khai trương, vận hành Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII”

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 14/9/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Báo chí Đại hội XII đã chính thức khai trương, vận hành Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII" tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn. Đây là trang thông tin chính thức về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet.


Đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu ấn nút khai trương Trang tin điện tử daihoi12.dangcongsan.vn

Đến dự và ấn nút khai trương có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là lần thứ ba liên tiếp (từ Đại hội X của Đảng), Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII" được sử dụng hạ tầng kỹ thuật, nhân sự của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đây là trang thông tin chính thức về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet.

Trang tin ra mắt nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Phát biểu tại buổi khai trương, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan liên quan trong việc khai trương, vận hành trang tin "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII". Đồng thời, nhấn mạnh một số yêu cầu, nhiệm vụ trong hoạt động thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XII cần: Hệ thống các cơ quan báo chí, trong đó có trang tin "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII" cần động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tập trung tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, Đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; Thông qua tuyên truyền Đại hội các cấp, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, giúp bạn bè thế giới hiểu tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XII, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nêu tại Văn kiện Đại hội XII; Tổ chức tốt việc lấy ý kiến và đăng tải ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, không để các thế lực thù địch, lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; Trang tin cần nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, hình thức, công nghệ kỹ thuật, an ninh và an toàn thông tin, trở thành trang tin chính thức của Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng khi trung tâm chính thức hoạt động thời gian tới.

Trang tin "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII" gồm có 10 chuyên mục: Tin tức, sự kiện; Đại hội Đảng bộ các cấp; Góp ý dự thảo văn kiện; Tư liệu – Văn kiện (Tổng Bí thư qua các thời kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Văn kiện Đại hội); Những điểm mới trong dự thảo các văn kiện (gồm 2 tiểu mục: Toàn văn dự thảo các văn kiện, Những điểm mới); Từ Đại hội đến Đại hội; Phong trào thi đua; Hỏi – Đáp; Ảnh thời sự; Video; Audio... Đồng thời, Trang tin được thể hiện bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Theo chỉ đạo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì triển khai trang tin; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam để đưa thông tin, hình ảnh, chuẩn xác chất lượng cao về Đại hội Đảng XII lên mạng Internet để các cơ quan báo chí cùng khai thác đưa tin. Bộ TT&TT sẽ góp phần đảm bảo an toàn an ninh cho trang tin.
 

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)