Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - Ngày 17/5/2013, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...  cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị còn có hơn 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh thành trong cả nước.


Ông Phạm Hồng Hải - Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Đảng bộ Cục Viễn thông.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa của việc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị; biểu dương các cấp, các ngành, các đảng bộ, các địa phương và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị; yêu cầu Hội nghị tập trung thảo luận nghiêm túc, phân tích rõ những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị, trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, thành tích, khắc phục hạn chế, thiếu sót.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày báo cáo sơ kết đánh giá hai năm  thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Trong hai năm qua, việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị ở các địa phương, đơn vị cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương. Hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm, trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, thành lập bộ phận giúp việc và ban hành quy chế hoạt động; sớm tổ chức hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện trong toàn Đảng, toàn xã hội; ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của các ban đảng Trung ương; coi trọng yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời, đạt những kết quả quan trọng.
 
Một là, Chỉ thị 03 đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước. Cấp ủy và lãnh đạo nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị trong từng năm, lựa chọn nội dung công việc để hướng dẫn từng tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo Bác, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với khả năng của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Hai là, việc thực hiện Chỉ thị 03 dần đi vào nền nếp, thiết thực, đã khắc phục được  một bước bệnh hình thức. Nhiều nơi đã nỗ lực chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức phù hợp, cụ thể hóa các nội dung nêu trong Chỉ thị theo chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bước đầu khắc phục được một số hạn chế, thiếu sót, nhất là tính hình thức, không duy trì thường xuyên, liên tục.
 
Ba là, thực hiện Chỉ thị 03, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Nhiều địa phương đã có quy định về yêu cầu tự giác thực hiện trách nhiệm nêu gương; yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải gần dân để lắng nghe ý kiến nhân dân theo lời dạy của Bác; xác định rõ: việc học tập và làm theo Bác là từ những việc cụ thể, hàng ngày; yêu cầu nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ở một số nơi, việc đăng ký thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên được công bố công khai, được nhân dân giám sát và định kỳ đánh giá.
 
Bốn là, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, một số vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm, gây bức xúc trong dư luận tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã bước đầu được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.
 
Năm là, thực hiện Chỉ thị 03 cùng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
 
Sáu là, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm, góp phần cổ vũ mặt tốt, nét đẹp, biểu hiện văn hóa trong Đảng, trong xã hội; đấu tranh, từng bước hạn chế mặt xấu, đẩy lùi tiêu cực. Việc tổ chức phát động và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã khích lệ, động viên giới văn nghệ sỹ và nhà báo sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, góp phần tích cực vào việc thực hiện Chỉ thị.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03 còn một số hạn chế, khuyết điểm. Việc thực hiện Chỉ thị 03 ở nhiều địa phương, đơn vị nhìn chung còn chậm, lúng túng, chưa đồng đều, thiếu quyết tâm, thiếu sự sáng tạo, nhất là chưa làm cho việc học tập và làm theo tấm gương Bác trở thành công việc thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ; xây dựng chương trình giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt còn đơn giản, chưa thực sự thuyết phục.
 
Hội nghị đã nghe nhiều tham luận, ý kiến của các đại biểu đại diện các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, nêu những bài học kinh nghiệm qua hai năm thực hiện Chỉ thị, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
 
Để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau hai năm thực hiện Chỉ thị 03, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi 13 Thư khen cho 9 tập thể và 4 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 66 tập thể và cá nhân; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 89 tập thể và 183 cá nhân.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chỉ 03 trong thời gian tới./.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)