Tập huấn tuyên truyền Hiến pháp cho phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí và Sở TT&TT các tỉnh phía Nam

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 14/04/2014, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tuyên truyền Hiến pháp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tham dự khai mạc Hội nghị tập huấn có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều đại diện trung ương và địa phương và hơn 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Hiến pháp lần này tiếp tục phản ánh ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân trong thời kỳ mới. Ý Đảng, lòng dân đã được thể hiện trong bản Hiến pháp. Đó là đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhà nước ta vững bước tiến lên trước những thách thức mới của thời đại; là nhân tố để cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng đưa Hiến pháp vào cuộc sống; là nhân tố để nước ta vững bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển về mọi mặt và chủ động trong việc hội nhập quốc tế. Hiến pháp sửa đổi đã thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đề cao quyền công dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là quan điểm nền tảng xuyên suốt nội dung của Hiến pháp sửa đổi, chỉ rõ nguồn gốc, bản chất, mục đích, sức mạnh của quyền lực Nhà nước ta là ở nhân dân, thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng bày tỏ hy vọng, qua đợt tập huấn này, công tác tuyên truyền thực hiện Hiến pháp sẽ đi vào chiều sâu, xuống từng địa bàn cơ sở và từng người dân, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
 
Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã bày tỏ sự vui mừng khi Bộ Thông tin và Truyền thông đã chọn thành phố Nha Trang để tổ chức hội nghị Tập huấn lần này. Ông cũng bày tỏ, qua đợt tập huấn này các phóng viên, biên tập viên sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về những điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp để tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.
 
 
Qua hội nghị tập huấn này, các đại biểu sẽ được tập huấn về những nội dung sửa đổi cơ bản của Hiến pháp 2013 bao gồm: Phổ biến sâu rộng tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp; Lệnh số 18/2013/L-CTN ngày 08/12/2013 của Chủ tịch nước về công bố Hiến pháp; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013; Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điều thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị Quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của UBTVQH Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013; Chỉ thị số 32/CT-TƯ ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 223-KH/BTGTƯ ngày 17/01/2014 về báo chí tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp; Hướng dẫn số 102 –HD/BTGTƯ ngày 17/01/2014 tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 228/QĐ-BTTTT ngày 10/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)