Bộ TT&TT chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 13/NQ-TW về phát triển hạ tầng thông tin trên toàn quốc

(Mic.gov.vn) - Nhằm triển khai phát triển hạ tầng thông tin đồng bộ, hiệu quả, dự kiến ngày 15/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết TW 4 về phát triển hạ tầng thông tin trên toàn quốc.


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan.

Hội nghị nhằm quán triệt các nội dung của Nghị quyết 13/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng hạ tầng thông tin đến các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ lực; Trao đổi, thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ, hành động, phương thức phối kết hợp, phương án huy động nguồn lực, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm triển khai phát triển hạ tầng thông tin đồng bộ, hiệu quả. Dự kiến Hội nghị sẽ có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân. Ngoài ra, tham dự Hội nghị sẽ có đại diện lãnh đạo  UBND tỉnh/thành phố, lãnh đạo các Sở TT&TT, các phòng, ban, Trung tâm trực thuộc Sở, đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế, Cục Thống kê, và các sở, ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp, Hiệp hội CNTT-TT trên địa bàn.

Hội nghị sẽ có 4 phiên nội dung: Phiên khai mạc, Phát triển hạ tầng Bưu chính Viễn thông, Ứng dụng hiệu quả CNTT trong các cơ quan nhà nước, các ngành kinh tế và xã hội và chính quyền điện tử. Ban tổ chức cho biết sẽ có tham luận chính thức của Bộ Công An về triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giải pháp huy động các nguồn vốn và hợp tác công – tư để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai xây dựng CSDL quốc gia về tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, các nội dung Quy hoạch quản lý tần số và các chính sách nhằm phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng; Đẩy mạnh quản lý thông tin trên mạng Internet; Xây dựng hạ tầng mạng bưu chính công cộng đồng bộ, hiệu quả, an toàn, tiện lợi cho người dân và cộng đồng; Vai trò của công nghiệp CNTT và định hướng phát triển đến năm 2020… 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, Hội nghị sẽ tập trung bàn cách thức triển khai Nghị quyết 13, nghị quyết thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước về việc triển khai hạ tầng thông tin phục vụ kinh tế xã hội.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)