Bộ TT&TT xây dựng hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới về bưu chính viễn thông

(Mic.gov.vn) - Dự kiến đến cuối tháng 10 này, Bộ TT&TT sẽ hoàn thành thông tư hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới về bưu chính viễn thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


Ban soạn thảo báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng một số nội dung sửa đổi trong cuộc họp ngày 6/10/2011

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo quyết định số 491/QĐ-TTg, Bưu chính Viễn thông được xếp vào mục hạ tầng kinh tế xã hội trong đó quy định xã nông thôn mới phải có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và có Internet đến thôn.

Theo dự thảo hướng dẫn của Bộ TT&TT, lĩnh vực viễn thông, về cơ sở hạ tầng, xã nông thông mới cần đạt tiêu chí xã được kết nối bằng đường truyền dẫn băng rộng đa dịch vụ; có điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng; đảo có từ 200 người trở lên có điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng. Điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng là điểm cung cấp tối thiểu một hoặc tất cả các dịch vụ bao gồm điện thoại cố định, truy cập Internet tốc độ tối thiểu 256kps. Về dịch vụ, các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, cơ sở y tế, giáo dục đóng trên địa bàn xã được cung cấp dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ truy nhập Internet tốc độ tối thiểu 256kps. Xã có 100% số thôn được cung cấp dịch vụ điện thoại cố định đến hộ gia đình, số lượng hộ gia đình trong thôn có điện thoại đạt 42%. 2/3 số thôn được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tốc độ tối thiểu 256kps. Đến năm 2015 xã có mật độ điện thoại đạt 25% đến 30% mật độ điện thoại bình quân toàn quốc, mật độ thuê bao Internet đạt 20%-25% mật độ bình quân toàn quốc. Đến 2020, xã có mật độ điện thoại đạt 40% đến 45% mật độ điện thoại bình quân toàn quốc, mật độ thuê bao Internet đạt 30%-40% mật độ bình quân toàn quốc.

Lĩnh vực bưu chính, Vụ Bưu chính đề xuất tách khái niệm điểm phục vụ bưu chính, viễn thông thành “điểm phục vụ bưu chính” và “điểm phục vụ viễn thông”. Về “điểm phục vụ bưu chính”, 100% số xã có mỗi xã tối thiểu 1 điểm phục vụ được bố trí thuận tiện. Tỷ lệ đạt chuẩn là 100% tổng số điểm phục vụ với: dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đến 2kg, không bao gồm các yếu tố gia tăng giá trị, báo chí công ích, thời gian phục vụ tối thiểu là 4 giờ/ngày làm việc, tần suất thu gom bưu gửi tối thiểu 1 lần/ngày làm việc, tần suất phát bưu gửi tối thiểu 1 lần/ngày làm việc…

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)