Nghệ An: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 618/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025.


Ảnh minh họa - Nguồn TTXVN

Mục đích của Kế hoạch là chi tiết và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, xác định thời gian hoàn thành để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Quy hoạch.

Theo đó, các nội dung trọng tâm của Kế hoạch bao gồm: Tổ chức quán triệt các nội dung, nhiệm vụ của Quy hoạch, với thời gian hoàn thành trong tháng 10/2015; Xây dựng “Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Nghệ An” (trong đó có quy định về công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng công trình hạ tầng viễn thông, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông, chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông). Các nội dung này phải  hoàn thành trong tháng 6/2016; Xây dựng hệ thống các chính sách, cơ chế ưu đãi, huy động nguồn vốn, xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, thời gian hoàn thành từ năm 2016 – 2018; Xây dựng các Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động chi tiết, cụ thể của mỗi doanh nghiệp viễn thông trước 30/6/2015; Triển khai thực hiện và quản lý đồng bộ các Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong việc thực hiện Quy hoạch, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020.

Để thực hiện tốt Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở TT&TT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện Quy hoạch; Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, sự phát triển của công nghệ và hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trình UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp; Quản lý, công bố và cập nhật quá trình thực hiện Quy hoạch và báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh các kế hoạch, giải pháp cụ thể, chi tiết thực hiện Quy hoạch; Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý, đầu tư, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và Quy định về phối hợp xây dựng hạ tầng với các ngành giao thông, điện lực, cấp nước, thoát nước; Định hướng các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện xây dựng Quy hoạch chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; Giám sát và điều phối quá trình đầu tư sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp. Hàng năm, sở chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch sử dụng đất để xây dựng cột ăng ten loại A2b trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh…

Sở KH&ĐT, Sở Tài chính phối hợp với Sở TT&TT và các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực quản lý nhà nước để thực hiện Quy hoạch từ nguồn ngân sách tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh các văn bản liên quan về quy định cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các Sở, ban, ngành phối hợp với Sở TT&TT thực hiện Quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp viễn thông triển khai lồng ghép Quy hoạch này với các quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn cấp huyện; Chủ trì cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định. Hàng năm, UBND các huyện chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT xây dựng kế hoạch sử dụng đất để xây dựng cột ăng ten loại A2b trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp viễn thông căn cứ vào Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh để xây dựng Quy hoạch chi tiết hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp tại địa phương 5 năm và định hướng 10 năm, trình UBND tỉnh phê duyệt; Xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng phát triển của ngành và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tuân thủ nghiêm túc các quy định về cấp phép và quản lý xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Hàng năm, các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch đăng ký sử dụng đất để xây dựng cột ăng ten loại A2b theo quy hoạch, báo cáo Sở TT&TT và UBND cấp huyện…
 

Kim Oanh - Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)